Thida Aye

Back | 合伙人 » Thida Aye

Back to 合伙人

Thida Aye

合伙人 (缅甸)

凭借30多年的工作经验,Thida Aye的执业领域为合同、公司及诉讼领域,所涉及的行业范围广泛,包括航空业、能源业、金融业、房地产业及电信行业等. 她曾为外国公司在缅甸的商业交易提供全方面、高质量的法律咨询服务. Thida拥有缅甸仰光大学的法学学士学位,并在仰光取得缅甸律师执业资质. Thida的工作语言为缅甸语及英语.

Phone: +95 1 526 180

Fax: +95 1 548 835

E-mail: thida.aye@dfdl.com

CV: CV DFDL Thida Aye